Všetko o dotáciách

V súčasnosti existuje možnosť získať príspevok na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prečítajte si viac o tom, za akých podmienok sa dá príspevok získať.

Informácie o štátnej dotácii pre využitie obnoviteľných zdrojov energie

Dotácia pre využitie obnoviteľných zdrojov energie je podporou pre domácnosti v rámciOperačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Realizátorom projektu Zelená domácnostiam je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

Príspevok je určený všetkým, ktorí sa rozhodnú vo svojej domácnosti inštalovať zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a veterné turbíny, ako ajzariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.

Podpora inštalácie zariadení bude v rámci prvého pilotného projektu možná do 31.12.2018, alebo do vyčerpania finančných zdrojov. Na podporu je vyčlenených 115 miliónov EUR.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu domácností využívajúcich obnoviteľné zdroje energie na výrobu elektriny, tepla a ohrev vody. A tak pomáhať k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Finančný príspevok robí tieto zariadenia ekonomicky dostupnejšími. Práve náklady spojené s kúpou a inštaláciou takýchto zariadení sú totiž častým dôvodom, prečo domácnosti nevyužívajú tieto ekologické a efektívne alternatívy na výrobu elektriny a tepla.

Možnosti použitia dotácie

Finančný príspevok má svoj presne zadefinovaný účel, na ktorý má byť použitý. V súčasnosti je možné v rámci národného projektu žiadať o dotáciu na:

Konkrétne typy zariadení, na ktoré môže byť príspevok poskytnutý, uvádza SIEA v zozname oprávnených zariadení.

Kto môže žiadať o dotáciu?

O finančný príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domualebo je bezpodielovým vlastníkom, alebo je podielovým spoluvlastníkom rodinného domu a je oprávnená rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov. Na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • náklady spojené s užívaním rodinného domu, týkajúce sa dodávanej energie (v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom) sa nesmú účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov, či iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom (alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia) nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom, či inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebofyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

 

Postup získania príspevku

Pre získanie finančného príspevku z projektu Zelená domácnostiam je potrebné dodržať viacero podmienok. V skratke vás prevedieme procesom získavania dotácie:

 1. oboznámte sa so všetkými podmienkami pre získanie dotácie,
 2. zhotoviteľ vám pomôže vybrať zariadenie najvhodnejšie pre vašu domácnosť a pripraví cenovú ponuku,
 3. ak cenovú ponuku schválite, so zhotoviteľom následne uzavriete písomnú zmluvu,
 4. na základe písomnej zmluvy požiadate o štátnu dotáciu na portáli Zelenadomacnostiam.sk,
 5. ak vaša žiadosť o štátnu dotáciu bude schválená, obdržíte poukážku,
 6. poukážku predložíte zhotoviteľovi, s ktorým ste uzavreli písomnú zmluvu,
 7. v závislosti od podmienok, ktoré ste si predtým dohodli so zhotoviteľom v zmluve, vám bude nainštalované zariadenie.

Kto je oprávnený zhotoviteľ?

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá:

 • je registrovaná v SR alebo inom členskom štáte EÚ,
 • zabezpečí inštaláciu zariadenia osobou odborne spôsobilou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 309/2009 Z. z.“) a má so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky.